Cookieregler

Broget fluesnapper

Broget fluesnapper Ficedula hypoleuca (YT)

Forekomst: Fåtallig yngletrækfugl og trækgæst (med. april-ult. september). Broget fluesnapper foretrækker åben løvskov og gamle haver og parker med større løvtræer. I 2013 blev der registreret to par i Knagelbjerg Skov i henholdsvis Tyttebær Lung og egeskoven ved Owaihi. Ligesom med den grå fluesnapper kan der på nogle majdage raste flere trækkende broget fluesnappere i området, når de er på vej videre nordpå.

Hvordan kendes arten: Hannen er meget karakteristisk med sin sort-hvide fjerdragt. Hunnen er en brun udgave af hannen, dog uden hvid pande og med mindre hvidt på vingerne. Broget fluesnapper opdages ofte når den, ligesom den grå fluesnapper, aktivt fanger insekter fra en egnet udkigspost. Som de andre fluesnappere er broget fluesnapper en rastløs fugl, der konstant er i bevægelse og jævnligt ‘knikser’ med vinger og hale. Man kan ofte finde den i solbeskinnede skovkanter med mange insekter.

Forklaring på forkortelsen:
(Y): Ynglefugl i Svanninge Bjerge.
(S): Standfugle kan ses året rundt.
(T): Trækfugle forlader området om vinteren.
(R): Rastefugle benytter området til rast og fouragering. De yngler ikke i Svanninge bjerge.
(OF): Overflyvende fugle benytter ikke Svanninge Bjerge til rast eller fouragering.