Cookieregler

Driften af Svanninge Bjerge

Visionen for Svanninge Bjerge er at skabe et nationalt natur- og landskabshistorisk monument. Denne vision stiller store krav til områdets daglige drift, der skal balancere mellem benyttelse og beskyttelse af området.

Svanninge Bjerge ejes og drives af Bikubenfonden. Områderne er opkøbt fra 2005 og frem, og formålet med erhvervelsen og etableringen af Svanninge Bjerge er at bevare og udvikle områdets mangfoldige landskabs- og naturværdier.

Det 585 hektar store område rummer potentiale til at blive en særlig attraktion. Områdets kvaliteter skal formidles til forskere på internationalt niveau, og Svanninge Bjerge skal være tilgængeligt for alle, der har lyst at opleve områdets mangfoldighed. Men samtidig skal stedets unikke karakter bibeholdes med relativt uforstyrrede yngleområder, udvikling af sårbare naturtyper og en autentisk fornemmelse af landskabets ro og storhed.

Indsatsområder

•    Udvikling af naturværdierne: Fortsat naturudvikling af de mange vådområder, den urørte skov og naturtyperne tilknyttet græsning, dvs. overdrev og græsningsskov.
•    Aktiviteter for det almene publikum og kommercielle arrangementer: Svanninge Bjerge skal gøres kendt i den danske befolkning, og kendskab til områdets unikke karakter skal udbredes.
•    Natursociale aktiviteter: Satsning på natursociale aktiviteter for særligt udsatte grupper, herunder især børn. Der skal fortsat udvikles og gennemføres aktiviteter målrettet svage samfundsgrupper, som herigennem kan få naturoplevelser og en naturforståelse, de ellers måtte være foruden.
•    Oprettelse af en forsknings- og feltstation: Svanninge Bjerge skal blive mål for naturvidenskab og forskning på højt, internationalt niveau.
•    Landbrugsejendommen Høbbet A/S: Formålet med erhvervelsen af Høbbet er at sikre sammenhæng mellem Svanninge Bjerge og de øvrige skovområder på Sydfyn. Høbbet kommer således til at fungere som en vigtig flora- og faunapassage. Samtidig ønskes det oprindelige godslandskabs særlige karakteristika bevaret, hvor åbne marker flettes med levende hegn, solitære træer, små remiser og vandløb.

Kvæget i Svanninge Bjerge

I 2007 valgte Bikubenfonden at bringe den walisiske kvægrace Welsh Black til Svanninge Bjerge. Welsh Black er en rigtig naturkvægrace, som har en lang historie bag sig. Racen regnes for at være direkte efterkommere af det langhornede kvæg, som kelterne bragte med sig fra Den Iberiske Halvø til De Britiske Øer ca. 200 år f.Kr. Kvæget har bidraget til lokal rigdom i Wales, og i tider med ufred blev det sorte kvæg drevet op i uvejsomme bjergområder for at undgå tyveri og nedslagtning.

Welsh Black kvæg er robuste og hårdføre. De er nøje udvalgt som den ideelle kvægrace til at græsse på skovenes lysåbne arealer både sommer og vinter, og de udgør en vigtig del af landskabsplejen og naturudviklingen i Svanninge Bjerge. Det kræver en nøje tilpasning og administration af både antallet af dyr og perioden for afgræsningen på de forskellige naturområder, så de udvikler sig i den ønskede retning.

Welsh Black kvæget kan gå ude hele året. Men på visse tidspunkter kan det være uhensigtsmæssigt, f.eks. i meget våde perioder eller i kælvningssæsonen, hvor der et behov for lidt mere kontrol og overvågning. Derfor er der opført et shelter i den sydvestlige del af skoven, hvor noget af kvæget kan opholde sig i kortere perioder. Det 840 m2 store shelter er bygget, så det passer ind i naturen, og det er åbent i siderne, så publikum kan komme helt tæt på kvæget og nyfødte kalve. 

Skovdrift

Svanninge Bjerges skovareal består af mange forskellige træarter, hvoraf 70 procent er løvtræ. Hvert år skoves og sælges hugstmodent træ fra skoven. Men i en lang årrække frem skoves kun ca. halvdelen af tilvæksten. Efter at store dele af det vestlige skovareal faldt under orkanen i 1999, er der en meget skæv aldersfordeling blandt skovens træer, og der er derfor store arealer af ung skov, som først vil give afkast om mange år. 

Skoven drives efter principperne om naturnær skovdrift, der betyder, at der anvendes træarter, som passer til den enkelte lokalitet. Derudover anvendes driftsformer, der sikrer og forbedrer jordbundstilstanden samt udnytter skovens naturlige processer bedst muligt. Der tages udgangspunkt i skovsystemer, der kan forynge sig selv. Men ind imellem vil uønskede træarter indvandre naturligt, og f.eks. kan selvsået birk hurtigt overtage arealer, der ellers var bestemt for eg, ligesom ahorn kan udkonkurrere bøgeselvforyngelser.

At arbejde med naturnær skovdrift, og med stadig højere krav til vedkvalitet og biodiversitet, kræver en intensiv og målrettet indsats. På arealer hvor der ønskes et radikalt skifte i træart, f.eks. fra nobilisgran til kvalitets vedproducerende træarter som f.eks. eg, bøg , douglasgran, vil det være hensigtsmæssigt at lave afdrift og nyplantning. Uanset hvilken metode der anvendes, tages der store hensyn til økosystemet som helhed, ligesom biodiversitet, publikum og kulturhistoriske værdier altid er i fokus.

Det største skovområde på Fyn

Sammen med de omkringliggende statsejede arealer Svanninge Bakker og Sollerup Skov danner Svanninge Bjerge det største sammenhængende skov- og naturområde på Fyn.

Salg af brænde

Det er muligt at købe brænde fra Svanninge Bjerge enten som selvskoverbrænde eller brænde i stak ved fast vej.
Kontakt for yderligere information skovfoged og naturvejleder Susanne Frederiksen: sf@bikubenfonden.dk eller tlf. 25 56 03 29.
 

Welsh Black Selskabet i Danmark

Forening 'Welsh Black Selskabet i Danmark' blev etableret i 2007 for at udbrede kendskabet til Welsh Black kvæget i Danmark. Selskabet har desuden til formål at følge avlsarbejdet med Welsh Black i udlandet med henblik på at sikre faglig viden og rådgivning omkring import og eksport af avlsmateriale. Selskabet repræsenterer racen over for de danske myndigheder, Dansk Kødkvæg samt de tilsvarende udenlandske organisationer og foreninger. Selskabet er åbent for indmelding af interesserede.

Kontakt

Driftsleder Anders Pedersen Tlf. 21 43 09 55

Kontakt

Skovfoged og naturformidler Susanne Frederiksen Tlf. 25 56 03 29