Cookieregler

Grå fluesnapper

Grå fluesnapper Muscicapa striata (YT)

Forekomst: Fåtallig yngletrækfugl og trækgæst (pri. maj-ult. september), som foretrækker åben løvskov eller ældre haver som ynglelokalitet. Den grå fluesnapper blev i 2013 registreret i den gamle ellesump ved Høbbet, samt i både Stensgård Skov og Knagelbjerg, og ynglebestanden vurderes til omkring tre par. Arten kan dog være svær at registrere på grund af dens meget diskrete sang. Især i maj kan den grå fluesnapper opleves i Svanninge Bjerge, når der på visse dage kan raste flere trækkende individer i området.

Hvordan kendes arten: Den grå fluesnapper er en lille, grålig fugl uden særlige kendetegn. Det bedste kendetegn er dens adfærd kombineret med den lyse underside med svage længdestriber på brystet. Arten udviser typisk fluesnapperadfærd, hvor den fra en udsigtspost i et åbent område kaster sig ud efter et flyvende insekt eller står kortvarigt stille i luften på svirrende vinger for at fange insekter, hvorefter den sætter sig igen i en meget opret stilling.

Forklaring på forkortelsen:
(Y): Ynglefugl i Svanninge Bjerge.
(S): Standfugle kan ses året rundt.
(T): Trækfugle forlader området om vinteren.
(R): Rastefugle benytter området til rast og fouragering. De yngler ikke i Svanninge bjerge.
(OF): Overflyvende fugle benytter ikke Svanninge Bjerge til rast eller fouragering.
 
Hvis der ikke står noget om kønsforskelle skyldes det, at de to køn er mere eller mindre identiske, og normalt ikke kan skelnes i felten.