Cookieregler

Gransanger

Gransanger Phylloscopus collybita (YT)

Forekomst: Meget almindelig yngletrækfugl (ult. martspri. oktober). Gransangeren kan dog overvintre i milde vintre. Gransangeren blev registreret i alle habitattyper på nær ‘ung bøg’ og kan således findes overalt i Svanninge Bjerge.

Hvordan kendes arten: Gransangeren ligner meget løvsangeren, men kendes bedst fra denne art på sin karakteristiske sang, som består af to-tre toner, der gentages i tilfældig rækkefølge, som ‘tjif-tjaf-tjaf-tjif-tjaf-tjif-tjif’. Det er således lettest at opdage gransangeren på dens
sang.

Forklaring på forkortelsen:
(Y): Ynglefugl i Svanninge Bjerge.
(S): Standfugle kan ses året rundt.
(T): Trækfugle forlader området om vinteren.
(R): Rastefugle benytter området til rast og fouragering. De yngler ikke i Svanninge bjerge.
(OF): Overflyvende fugle benytter ikke Svanninge Bjerge til rast eller fouragering.
 
Hvis der ikke står noget om kønsforskelle skyldes det, at de to køn er mere eller mindre identiske, og normalt ikke kan skelnes i felten.