Cookieregler

Insekter og spindlere

Svanninge Bjerges varierede landskab med skov, lysåbne arealer, skråninger og vådområder rummer en stor diversitet af insekter og spindlere. Som resultatet af naturplejen i området er naturen for alvor ved at finde fodfæste. Det betyder, at eksisterende bestande trives, og nye spændende arter gør indtog.

Morgendug i edderkoppespindet, summende bier, smukke sommerfugle og fascinerende biller er fine detaljer i de mange naturoplevelser i Svanninge Bjerge.

Naturudviklingsprojektet i Svanninge Bjerge baner vejen for en stor artsrigdom af planter og blomster, og dermed også en større variation af smådyr. I de åbne arealer slider kreaturerne på vegetationen, træder underlaget op og efterlader sig kokasser rundt i landskabet. Det skaber såkaldte mikrohabitater, dvs. stærkt afgrænsede områder med helt særlige forhold, hvor specialiserede insekter og spindlere finder optimale levevilkår.

I skoven er visse områder lagt hen som urørt skov, og rundt omkring er gamle døende træer blevet fredet for hugst, hvilket også skaber en masse habitater for insekter og spindlere.

Insekter

Insekter (Insecta) er en vidtfavnende gruppe af smådyr. De er kendetegnet ved, at deres kroppe er delt i tre, hoved, bryst og bagkrop, som er beklædt med et ydre, hårdt hudskelet (exoskelet).

Insekter lægger æg, som klækker og bliver til enten larver eller nymfer, der herefter gennemgår en fuldstændig forvandling inden det voksne stadie. Alle voksne insekter har seks ben. Insekter har en kort generationstid og spiller en vigtig rolle i naturens økosystem både som planteædere, rovdyr, snyltere og ådselædere, men ikke mindst som fødegrundlag for mange andre dyr.

Nogle insektarter er helt eller delvist tilknyttet vandmiljøer, mens andre udelukkende findes i jordmiljøer.

I Danmark er der fundet omkring 20.000 arter af insekter, og de udgør tilsammen en utrolig variation i farve, form og levevis.

Nye vådområder tiltrækker flere insekter

Udvikling og beskyttelse af vådområder i Svanninge Bjerge har givet forbedrede forhold for en række insekter, fx guldsmede, vandbiller og vandtæger. Kombinationen af vandhuller i nær tilknytning til tørre naturtyper styrker livsvilkårene for de arter, der har deres larve- eller nymfestadier i vand, såsom sjældne arter af svirrefluer.

Spindlere

Spindlere (Arachnider) omfatter bl.a. edderkopper, mider, mejere og mosskorpioner, hvoraf især mider og edderkopper optræder talstærkt.

Ligesom insekter har spindlerne et hårdt, ydre hudskelet, der ikke kan vokse, så spindlerne gennemgår derfor en række hudskift gennem hele livet. Spindlernes forkrop er forsynet med otte ben, hvilket tydeligt adskiller dem fra insekterne. Desuden har de et sæt vedhæng forrest på kroppen, der oftest bruges til at gribe og fastholde byttedyr.

Edderkopper er forsynet med spindevorter bagest på kroppen, der sætter dem i stand til at udvikle edderkoppespind. Der findes ca. 500 arter af edderkopper i Danmark. De er alle rovdyr, der fanger byttet levende, og de dræber det med giftkløer, der sidder i overkæberne.

Værd at vide

Insekterne (Insecta) er med ca. en million beskrevne arter langt den største gruppe af dyr. De udgør dermed ca. 80 pct. af alle kendte dyrearter i verden.

Sommerfugle i Svanninge Bjerge

Som gæst i skoven kan du bl.a. opleve en række forskellige sommerfuglearter. Eksperter har kortlagt og vurderet sommerfuglenes fremtidige udbredelse i Svanninge Bjerge.

Omkring 35 forskellige arter kan finde optimale levevilkår i Svanninge Bjerge, heraf flere sjældne arter, som hvid admiral, kejserkåbe og rødlig perlemorsommerfugl.