Cookieregler

Kernebider

Kernebider Coccothraustes coccothraustes (YS)

Forekomst: Fåtallig ynglestandfugl, der især yngler i ældre løvskov, men kan også yngle i blandskov. Det blev vurderet, at der ynglede omkring tre-fem par i Svanninge Bjerge i 2013.

Hvordan kendes arten: Kernebider er en meget stor finke, med meget kraftigt næb, stort hoved, kraftig hals og kort hale. Kønnene er ret ens, men hunnen er mere bleg i farverne. Kernebideren lever diskret i yngletiden. Den har ingen markant sang, opholder sig mest i trækronerne og er ret sky. Man bliver normalt opmærksom på den gennem dens skarpe, korte kald, når den bevæger sig gennem trækronerne eller kommer flyvende.

Forklaring på forkortelsen:
(Y): Ynglefugl i Svanninge Bjerge.
(S): Standfugle kan ses året rundt.
(T): Trækfugle forlader området om vinteren.
(R): Rastefugle benytter området til rast og fouragering. De yngler ikke i Svanninge bjerge.
(OF): Overflyvende fugle benytter ikke Svanninge Bjerge til rast eller fouragering.