Cookieregler

Landskabet i Svanninge Bjerge

Svanninge Bjerge rummer en interessant landskabsfortælling. Området fortæller historien om landskabets tilblivelse under sidste istid, men også om hvordan mennesker har være koblet tæt sammen med naturen og formet kulturlandskaberne.

En tur i Svanninge Bjerge byder på et fascinerende landskabsrum, der veksler mellem de åbne vidder i den vestlige del og tætheden i den sluttede skov i den østlige del. Kombination af de lysåbne områder, semi-åbne græsningsskove, varierende vådområder og  forskellige skovtyper danner de fysiske rammer for et bredt spektrum af plante- og dyrearter, som er hjemmehørende i den danske natur.

Det kuperede terræn

Svanninge Bjerge er et morænelandskab og har fået sit kuperede terræn under den sidste istid, hvor gletsjerstrømme og ismasser skød op gennem Østersøen og bælterne. Danmark blev overdækket tre til fire gange i løbet af denne istid, og hver gang blev landskabet ændret. Under afsmeltningsfasen aflejredes sand, grus og ler, der kom til at stå tilbage som bakketoppe. Sådan skabtes bl.a. Kamelbakkerne og Lerbjerg, der i dag rager op i landskabet og byder på smukke udsigter over området og det sydfynske ø-hav. Dødis, der blev efterladt, da ismasserne trak sig tilbage, skabte Svanninge Bjerges mange vådområder.

Skovene

Nutidens skove er præget af de sidste 6.000 års omfattende menneskelige udnyttelse og i særdeleshed af de sidste 200 års forstmæssige skovbrug med dræning, plantning, ensretning og nøje styring af skovens sammensætning og aldersfordeling. Skovene er således en mosaik af forskellige beplantninger. Anlagte temaruter leder igennem en række skovafsnit, der bl.a. viser forskellige perioder i dansk skovudvikling (Skovens udvikling) og eksempler på forskellige måder at drive skovbrug (Skovens driftstyper).

Det åbne landskab

Det er en smuk og kontrastfuld oplevelse at komme fra de tætte skove og ud i de åbne, kuperede græsningsskove og overdrev, hvor det solide Welsh Black kvæg græsser. Udsigten udover det bakkede landskab omkring Lerbjerg giver følelsen af at rejse tilbage i tiden, for omtrent sådan må efteristidens tundralandsskab have set ud.    
 

Temaruter

Seks forskellige temaruter leder dig rundt til nogle af Svanninge Bjerges meste interessante rum og områder, hvor du bl.a. kan lære om skoven terræn, udvikling og drift.

Natur- og landskabshistorisk monument

Det er Bikubenfondens vision, at Svanninge Bjerge skal udvikles til et nationalt natur- og landskabshistorisk monument. Målsætningen for området er derfor: ”At fremme de landskabelige værdier, det biologiske og kulturhistoriske indhold samt formidle forskellige natur- og landskabshistoriske fortællinger.” (Visionsplanen 2007)