Cookieregler

Skovens træer

Svanninge Bjerge rummer en variation af træer og skovtyper, der afspejler skovens driftshistorie igennem århundreder. Besøg bøgeskovens høje og andægtige rum, den urørte skovs vildnes eller nåleskovens dybe, stille ro. Skoven er et vigtigt levested for planter, dyr og svampe og er rig på oplevelser.

Svanninge Bjerges bølgede skovlandskab består af mange forskellige træarter og skovtyper, der hver især er karaktergivende i landskabet.

•    Bevoksninger med pyntegrønt med tilskårne træer, der står som skulpturer på rækker.
•    Høje smukke søjlehaller af bøg, der lader terrænformerne fremstå tydeligt.
•    Tætte nåletræsbevoksninger, der danner mørke, lukkede områder.
•    Lysåben løvskov med rig underskov.
•    Tætte sumpe med el og pilekrat i lavninger.
•    Nytilplantede parceller, der danner lysninger i skoven.
•    Gamle fuldkronede løvtræer, der troner på områdets skovdiger.

Løvtræer og nåletræer


Et træ er en flerårig plante, der har en tydelig opret og forveddet stamme, som løfter grene og blade op i lyset. Træer er ikke en selvstændig plantefamilie, men en livsform der findes inden for mere end 50 plantefamilier. Overordnet skelnes mellem løvtræer og nåletræer.

Løvtræerne hører til en meget stor plantegruppe, som betegnes de ’dækfrøede’ planter. Navnet hentyder til, at planternes frøanlæg dannes i en lukket frugtknude, der ved modenhed bliver til en frugt med frø.

Løvtræerne afstøder deres blade i efteråret for at undgå fordampning og kuldeskader i løbet af vinteren.

Nåletræerne hører til de ‘nøgenfrøede’ planter, der til forskel fra løvtræerne har åbne frøanlæg, som efter bestøvningen skjules i forveddede blade, bedre kendt som grankogler. Langt de fleste er stedsegrønne og bevarer nålene hele vinteren. Det betyder, at de kan lave fotosyntese året rundt, og derfor har en energimæssig fordel, der bl.a. kommer til udtryk ved, at de vokser hurtigere end løvfældende træer.

Indvandringen af træer efter istiden


Udviklingen af de nuværende danske skove blev indledt ved den seneste istids afslutning for 10-12.000 år siden, hvor de forskellige træarter, planter og dyr begyndte at indvandre. Først kom birk, bævreasp og fyr, så hassel, senere lind, eg, el, elm og ask. Meget senere kom bøg og avnbøg, og sidenhen begyndte mennesket at indføre en række træarter.

Skoven er vigtig for miljøet

•    Skoven producerer verdens mest miljøvenlige råstof, da træ er CO2-neutralt og fornyeligt.
•    Skoven renser luften og modvirker drivhuseffekten ved at optage og oplagre CO2.
•    Skoven beskytter grundvandet, idet der bruges minimalt af sprøjtemidler i skovene.
•    Skoven er vigtig for den danske natur, da den giver levesteder for dyr og planter.
•    Skoven giver mange rekreative oplevelser.

Salg af brænde

Det er muligt at købe brænde fra Svanninge Bjerge enten som selvskoverbrænde eller brænde i stak ved fast vej.
Kontakt for yderligere information skovfoged og naturvejleder Sanne Frederiksen. sf@bikubenfonden.dk, eller tlf. 25 56 03 29.