Cookieregler

Stær

Stær Sturnus vulgaris (YT)

Forekomst: Fåtallig yngletrækfugl (februar-med. november), som yngler i agerland, haver og løvskove, hvor der er hule træer eller redekasser til dens rede. Kan overvintre i landet i milde vintre. Ynglede med ca. fem par i området i 2013.

Hvordan kendes arten: Stæren har en sort, metalglinsende fjerdragt med lyse pletter, og gult næb. Hannen har blågrå basis på undernæbbet, mens hunnens har gullig næbbasis. Stæren ses hyppigt i de områder hvor den yngler i redekasser, mens den kan være svær at se, når
den yngler i naturlige hulheder i skoven. Udenfor yngletiden samles stærene i store flokke for at søge føde sammen på især marker.

Forklaring på forkortelsen:
(Y): Ynglefugl i Svanninge Bjerge.
(S): Standfugle kan ses året rundt.
(T): Trækfugle forlader området om vinteren.
(R): Rastefugle benytter området til rast og fouragering. De yngler ikke i Svanninge bjerge.
(OF): Overflyvende fugle benytter ikke Svanninge Bjerge til rast eller fouragering.